The Bal Bhavan Society, Bangalore
Notification Dated 25.07.2004

¸ÀASÉå: d¨Á¨sÀ/J«J¸ï-2/ªÀiÁ»w ºÀPÀÄÌ/2004-05/848-849                                                        ¢£ÁAPÀ: 25-7-2004

C¢ü¸ÀÆZÀ£É

           ¨Á® ¨sÀªÀ£À ¸ÉƸÉÊn
           PÀ§â£ï ¥ÁPïð,
           ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-560 001               :    ¸ÁªÀðd¤PÀ ¥Áæ¢üPÁgÀ

           DqÀ½vÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ,
           ¨Á® ¨sÀªÀ£À,
           ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-560 001                :    ¸ÀPÀëªÀÄ ¥Áæ¢üPÁgÀ

           PÁ0iÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ,
           ¨Á® ¨sÀªÀ£À ¸ÉƸÉÊn,
           PÀ§â£ï ¥ÁPïð,
           ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-560 001                :    C¦Ã®Ä ¥Áæ¢üPÁgÀ

                                              ¸À»/-
                                           PÁ0iÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ,
                                     ¨Á® ¨sÀªÀ£À ¸ÉƸÉÊn, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

¥Àæw0iÀÄ£ÀÄß:

  1. ¸ÀPÁðgÀzÀ PÁ0iÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ, ªÀÄ»¼Á ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼À C©üªÀÈ¢Þ E¯ÁSÉ, PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀ, §ºÀÄ ªÀĺÀrUÀ¼À PÀlÖqÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ,
  2. ¸ÀPÁðgÀzÀ ¥ÀæzsÁ£À PÁ0iÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ, ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ DqÀ½vÀ ¸ÀÄzsÁgÀuÁ E¯ÁSÉ [¸ÁªÀðd¤PÀ zÀÆgÀÄ ¤ªÁgÀuÉ],
    • ¥ÀæPÀluÁ ¥sÀ®PÀPÉÌ,
    • ªÀiÁ£Àå CzsÀåPÀëgÀÄ, ¨Á® ¨sÀªÀ£À ¸ÉƸÉÊn, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.
 

The Bal Bhavan Society, Bangalore
Notification Dated 25.07.2004

£ÀªÀÄƣɠ - ¨sÁUÀ-1

PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀ

ªÀiÁ»w ºÀPÀÄÌ C¢ü¤0iÀĪÀÄ PÁ0iÉÄÝ-2000
PÁ0iÀÄðzÀ²ð0iÀĪÀgÀ PÀbÉÃj,
¢ ¨Á® ¨sÀªÀ£À ¸ÉƸÉÊn
PÀ§â£ï GzÁå£ÀªÀ£À, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-560 001
ªÀiÁ»w ºÀPÀÄÌ C¢ü¤0iÀĪÀÄ 2000gÀ Cr0iÀÄ°è F PÀbÉÃj¬ÄAzÀ ¤ÃªÀÅ zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉ0iÀħºÀÄzÀÄ.

  1. zÁR¯Áw0iÀÄ£ÀÄß 15 ¢£ÀUÀ¼À°è ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ [gÀeÉ ¢£ÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹]
  2. F PÀbÉÃj0iÀÄ°è ªÀiÁ»w/zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀ C¢üPÁj

¸ÀPÀëªÀÄ ¥Áæ¢üPÁgÀ

C¢üPÁj0iÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ

¥ÀzÀ£ÁªÀÄ

DqÀ½vÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ,
dªÁºÀgÀ ¨Á® ¨sÀªÀ£À, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ

DqÀ½vÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ,
dªÁºÀgÀ ¨Á® ¨sÀªÀ£À, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ


     3. ªÀiÁ»w0iÀÄ£ÀÄß 15 ¢£ÀUÀ¼À M¼ÀUÉ ¤ÃqÀ¢zÀÝ ¥ÀPÀëzÀ°è ªÉÄîä£À« ¸À°è¸À¨ÉÃPÁzÀ C¢üPÁj0iÀÄ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ:

ªÉÄîä£À« ¥Áæ¢üPÁgÀ

C¢üPÁj0iÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ

¥ÀzÀ£ÁªÀÄ

PÁ0iÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ,
¨Á® ¨sÀªÀ£À  ¸ÉƸÉÊn, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ

PÁ0iÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ,
¨Á® ¨sÀªÀ£À  ¸ÉƸÉÊn, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ


     4. ªÉÄð£À C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¸ÀºÀPÀj¸ÀzÉà EzÀÝ°è zÀÆgÀ£ÀÄß F PɼÀPÀAqÀ C¢üPÁjUÀ½UÉ ¤ÃqÀ§ºÀÄzÀÄ:

¥ÀæzsÁ£À PÁ0iÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ,
¹§âA¢ DqÀ½vÀ ¸ÀÄzsÁgÀuÉ E¯ÁSÉ [d£À¸ÀàAzÀ£À]
20£Éà ªÀĺÀr, «.«.PÉÃAzÀæ, qÁ: CA¨ÉÃqÀÌgï gÀ¸ÉÛ,
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-560 001


     5. F PÁ0iÉÄÝ0iÀÄ C¢ü¤0iÀĪÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¤0iÀĪÀÄUÀ¼À ¥ÀnÖUÀ¼ÀÄ ¸ÀPÁðjà ªÀÄÄzÀæuÁ®0iÀÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ºÁUÀÆ f¯Áè ªÀÄvÀÄÛ vÁ®ÆèPÀÄ PÉÃAzÀæUÀ¼À C¢üPÀÈvÀ ¥ÀŸÀÛPÀ ªÁå¥ÁjUÀ¼À°è ªÀiÁgÁlPÉÌ zÉÆgÉ0iÀÄÄvÀÛzÉ.

F ªÀiÁ»w http://kar.nic.in/vsb ªÉ¨ï¸ÉÊn£À°è ®¨sÀå«gÀÄvÀÛzÉ

 ¸À»
   PÀbÉÃj ªÀÄÄRå¸ÀÜgÀÄ.